1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

BIP

Rekrutacja do szkół na rok szkolny 2018/2019

PDF Drukuj Email

 

Regulamin naboru  kandydatów do klas pierwszych

XXXII LO im. Haliny Poświatowskiej w roku szkolnym 2018/2019

opracowano na podstawie Zarządzenia  Łódzkiego Kuratora Oświaty        z dnia 31 stycznia 2018 r.

Akty prawne

 

Harmonogram naboru do szkół ponadgimnazjalnych  2018/19

od 21 maja do 20 czerwca 2018 r., do godz. 12:00

  • Kandydat może dokonać wyboru maksymalnie  3 szkół ponadgimnazjalnych z określeniem kolejności oddziałów w tych szkołach od najbardziej do najmniej preferowanych

  • Kandydat wypełnia wniosek znajdujący się w systemie, drukuje  i składa 1 egzemplarz tylko w szkole ponadgimnazjalnej pierwszego wyboru

  • Wniosek musi być podpisany przez rodziców i kandydata.

Składanie wniosku o przyjęcie do szkół ponadgimnazjalnych - wniosek składa się tylko do szkoły pierwszego wyboru wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych – w postępowaniu rekrutacyjnym

1. Rodzice/kandydaci wypełniają wniosek na stronie systemu elektronicznej rekrutacji


lodz.e-omikron.pl


2. Wypełniony wniosek należy wydrukować, podpisać i złożyć w szkole pierwszego wyboru. Jeżeli kandydat wypełniając wniosek zaznaczy, że spełnia dodatkowe kryterium powinien dołączyć do składanego wniosku odpowiedni dokument potwierdzający spełnianie danego kryterium – informacja o tym jaki dokument należy dołączyć jest zawarta we wniosku.

Wniosek zarejestrowany  w systemie, ale niepotwierdzony w szkole pierwszego wyboru nie bierze udziału w elektronicznej rekrutacji


Kandydatów do klasy IHd obowiązuje test kompetencji językowych, który odbędzie się 5 czerwca 2018 o godzinie 12.00 w naszej szkole przy ul. Czajkowskiego14

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, sprawdzianu kompetencji językowych lub sprawdzianu uzdolnień kierunkowych – w postępowaniu rekrutacyjnym w dniu 8 czerwca 2018 r. oraz w postępowaniu uzupełniającym w dniu 26 lipca 2018 r. godz. 12:00 .

od 22  czerwca do 26 czerwca 2018 r., do godz. 12:00,  - wprowadzanie przez kandydatów do systemu ocen ze świadectwa oraz składanie w szkole pierwszego wyboru kopii świadectwa ukończenia gimnazjum, poświadczonych przez dyrektora szkoły (gimnazjum) oraz kopii zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego (tylko w szkole pierwszego wyboru).

12 lipca 2018 r., do godziny 12:00 - ogłoszenie list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkół ponadgimnazjalnych.

od 12 lipca 2018r., godzina 12:00 do 19 lipca 2018 godzina 12:00- złożenie przez kandydatów umieszczonych na liście wstępnej oryginału świadectwa. Niepotwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole spowoduje skreślenie z listy zakwalifikowanych.

20 lipca 2018 r.,do  godz. 12:00-ogłoszenie listy przyjętych do szkół ponadgimnazjalnych

Rekrutacja uzupełniająca

20 lipca godz.12.00 – 23 lipca 2018 r. godz.12.00
Składanie wniosków w szkołach, które posiadają wolne miejsca
14 – 15 lipca  2016 r.
próby sprawności fizycznej (oddziały sportowe) lub sprawdzian kompetencji językowych (szkoły dwujęzyczne)

Dodatkowy termin testu kompetencji - 14 lipca 2016 godzina 12:00 (rekrutacja uzupełniająca).


26 lipca 2018 r.-podanie listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik próby sprawności fizycznej lub kompetencji językowych

14 sierpnia 2018 r.- Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do godz. 12.00; Wydawanie przez szkoły zawodowe skierowań na badania lekarskie kandydatom zakwalifikowanym do szkół zawodowych w rekrutacji uzupełniającej w godz. 12.00-15.00

od 14 sierpnia 2018 r. do 20 sierpnia 2018- Potwierdzanie woli podjęcia nauki w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany poprzez złożenie oryginału świadectwa oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, a w przypadku szkoły zawodowej także zaświadczenia o braku przeciwskazań zdrowotnych  do podjęcia nauki danego zawodu.

21 sierpnia 2018 r.-Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych oraz wolnych miejsc


W roku szkolnym 2018/19 proponujemy:

XXXII Liceum Ogólnokształcące im. H. Poświatowskiej w Łodzi

ul. P Czajkowskiego 14;  tel. 42 6730125; www.lo32.one.pl

Ogłasza nabór w roku szkolnym 2018/2019 do następujących klas:

Symbol oddziału

Przedmioty z rozszerzonym programem nauczania

Języki obce

Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji

Zajęcia

dodatkowe

1A

klasa

matematyczno-fizyczna

-matematyka

-fizyka lub geografia

-język angielski

lub informatyka

I język

Język angielski

II język do wyboru:

język hiszpański

lub język niemiecki lub język francuski lub język rosyjski

lub język włoskiNauka języka obcego odbywa się w grupach międzyoddziałowych

język polski

matematyka

fizyka

język obcy

Zastosowania matematyki

1B

klasa

biologiczno-chemiczna

-biologia

-chemia

-matematyka

lub język angielski

język polski

matematyka

biologia

chemia

Biologia wokół nas

Chemia wokół nas

1C

klasa humanistyczna

-język polski

-historia lub biologia

- wiedza o społeczeństwie

język polski

matematyka

historia

wiedza o społeczeństwie

Język łaciński i kultura antyczna

Warsztaty szekspirowskie

1D

(Dt, Ds)

klasa

turystyczno-sportowa

-geografia

lub historia

lub biologia

-wiedza o społeczeństwie

-język angielski

język polski

matematyka

geografia

wiedza o społeczeństwie

Turyzm

1H

(Hd, Hr)

klasa

hiszpańska

-język polski

-język hiszpański

lub język angielski

-geografia lub historia

I język

Hd: język hiszpański

poziom dwujęzyczny

Hr: język hiszpański lub język angielski poziom rozszerzony

II język:

Hd: język angielski

Hr: język angielski lub język hiszpański

język polski

matematyka

geografia

język obcy

Kultura krajów hiszpańskojęzycznych

Język hiszpański dla orłów

Sprawdzian kompetencji z języka hiszpańskiego dla kandydatów do klasy hiszpańskiej

(grupa Hd - poziom dwujęzyczny) odbędzie się 5 czerwca 2018r o godz. 12.00.

 

Więcej informacji na stronie internetowej w zakładce rekrutacja.

 

 

Facebook

XXXII Liceum - Szkoła Sukcesu

EWD (Edukacyjna Wartość Dodana) -

Według przeprowadzonych badań przez Instytut Badań Edukacyjnych -

XXXII Liceum Ogólnokształcące zostało uznane szkołą sukcesu.

Nasza szkoła znalazła się na 10 miejscu w dwóch kategoriach :w nauczaniu przedmiotów humanistycznych oraz w nauczaniu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.

W nauczaniu przedmiotów humanistycznych  zajęliśmy 3 miejsce w Łodzi !!!

 

Patronat

Wydział  Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska

http://www.wipos.p.lodz.pl/

Wydział Ekonomiczno- Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego

http://www.eksoc.uni.lodz.pl/

Katedra Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej

http://www.umed.pl

Wydział Filozoficzno-Historyczny UŁ

http://wydzfilhist.uni.lodz.pl

Wydział Nauk Geograficznych UŁ

http://geo.uni.lodz.pl

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ

http://www.wsmip.uni.lodz.pl