1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

BIP

Uwaga maturzyści!

Maturzyści !

Instrukcja wypełniania deklaracji maturalnej dostępna jest w zakładce  Matura 2019.

Termin składania wstępnej deklaracji maturalnej upływa 

1 października 2018 r.

Pozdrawiam

Grażyna Kędzierska

100% zdanych matur

Miło nam poinformować, że 100% naszych tegorocznych maturzystów zdało maturę!

Gratulujemy maturzystom i ich nauczycielom!

Stypendia i zasiłki szkolne

Stypendia i zasiłki szkolne

Stypendium szkolne przysługuje uczniom:

  • zamieszkującym na terenie Miasta Łodzi*;
  • których dochód miesięczny nie przekracza 514 zł netto w przeliczeniu na jedną osobę w rodzinie (od 1 października 2018 kwota będzie wynosić 528 zł netto).

* Uczniowie spoza terenu miasta Łodzi, pobierający naukę w łódzkich szkołach publicznych lub niepublicznych i mieszkający w bursach, internatach lub na stancjach, uprawnieni są do ubiegania się o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w gminach, na terenie których zamieszkują ich rodzice lub opiekunowie prawni.

 

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego wraz z wymaganymi załącznikami
należy dostarczyć do 15 września danego roku szkolnego do pedagoga szkolnego.


W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie określonego wyżej terminu. Złożenie wniosku po terminie dopuszczalne jest tylko
i wyłącznie w sytuacji gdy jego wcześniejsze złożenie nie było możliwe. Wniosek złożony po terminie musi zawierać uzasadnienie dla wystąpienia z nim po terminie. W uzasadnieniu tym wnioskodawca jest zobowiązany wykazać, że uchybienie terminowi nastąpiło bez jego winy.

****************

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego**, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

Z uwagi na jego funkcję – środka doraźnej pomocy w sytuacji losowej – ograniczono termin ubiegania się o zasiłek szkolny do dwóch miesięcy od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego jego przyznanie.

**„Zdarzeniem losowym”, kwalifikowanym do przyznania zasiłku szkolnego jest zdarzenie „zależne od losu – kolei, wydarzeń życia”, tj. wszystko co dzieje się wokół nas, m.in. każde zdarzenie niezależne od woli człowieka: nagła, zagrażająca normalnemu funkcjonowaniu osób i rodzin sytuacja.  Zdarzeniami losowymi dającymi podstawę do przyznania zasiłku są:

śmierć rodziców lub opiekunów prawnych;

klęska żywiołowa;

pożar, włamanie lub zalanie mieszkania;

inne okoliczności powodujące przejściowo trudną sytuację ucznia.


Wskazane powyżej wyliczenie ma charakter wyłącznie przykładowy. Ma ono zobrazować jakie okoliczności pozwalają na wystąpienie z wnioskiem o przyznanie zasiłku szkolnego i nie można go traktować jako katalogu zamkniętego.

Regulamin i wnioski dostępne są na stronie UMŁ lub u pedagoga szkolnego w pokoju 110 na I p.

 

dyżury Komisji Rekrutacyjnej XXXII LO

DYŻURY KOMISJI REKRUTACYJNEJ XXXII LO

od 12 lipca do 24 lipca 2018 w godzinach:

12 lipca  od 12.00 do 17.00

13 lipca  od 09.00 do 17.00

16 lipca  od 09.00 do 17.00

17 lipca  od 09.00 do 17.00

18 lipca  od 09.00 do 17.00

19 lipca od 09.00 do 12.00

 

20 lipca  godzina 12 - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

24 lipca  godzina 12.00 - sprawdzian kompetencji językowych do klasy hiszpańskiej w postępowaniu uzupełniającym (prosimy o zgłaszanie uczniów zainteresowanych - tel.42 6730125)

Komisja Rekrutacyjna przyjmuje nastepujące dokumenty:

1. Oryginały świadectw ukończenia gimnazjum*

2. Oryginały zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego*

3. Karty zdrowia (w zaklejonych kopertach)

4. Kserokopie aktów urodzenia

5. Deklaracje wyboru II języka

6. Deklaracje wyboru zajęć religii lub etyki

7. Deklaracje korzystania z zajęć pływalni

* dokumenty niezbędne 

XXXII PODSUMOWANIE RUCHU INNOWACYJNEGO W EDUKACJI

W piątek, 8 czerwca w Pałacu Poznańskiego odbyło się XXXII Podsumowanie Ruchu Innowacyjnego w Edukacji, które umożliwia zaprezentowanie osób i instytucji wdrażających nowatorskie modele edukacyjne. Na uroczystości uhonorowano Certyfikatem Talent Uczniowski absolwentkę klasy III H naszego Liceum, Weronikę Woźniak oraz nauczycieli ZSO nr 1, panie Aldonę Malinowską i Barbarę Radecką (w kategorii Mój Mistrz) oraz pana Sebastiana Kularskiego (Kreator Kompetencji Społecznych). Oprawę muzyczną uroczystości przygotowała pani Aldona Malinowska, a uczennice klasy III H, Weronika Woźniak i Aleksandra Kaliszka zaprezentowały swoje umiejętności muzyczne i wokalne.

Uwaga Kandydaci!

Uwaga Kandydaci do klasy dwujęzycznej 1Hd test kompetencji

językowych odbędzie się 5 czerwca 2018 o godzinie 12.00

w naszej szkole przy ul. Czajkowskiego14

Kandydaci, którzy ubiegają się o przyjęcie do oddziałów dwujęzycznych  z dodatkowym sprawdzianem uzdolnień kierunkowych, muszą złożyć wniosek do szkoły ponadgimnazjalnej pierwszego wyboru najpóźniej

do 7 czerwca 2018 r. do godz. 15:00

Facebook

XXXII Liceum - Szkoła Sukcesu

EWD (Edukacyjna Wartość Dodana) -

Według przeprowadzonych badań przez Instytut Badań Edukacyjnych -

XXXII Liceum Ogólnokształcące zostało uznane szkołą sukcesu.

Nasza szkoła znalazła się na 10 miejscu w dwóch kategoriach :w nauczaniu przedmiotów humanistycznych oraz w nauczaniu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.

W nauczaniu przedmiotów humanistycznych  zajęliśmy 3 miejsce w Łodzi !!!

 

Patronat

Wydział  Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska

http://www.wipos.p.lodz.pl/

Wydział Ekonomiczno- Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego

http://www.eksoc.uni.lodz.pl/

Katedra Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej

http://www.umed.pl

Wydział Filozoficzno-Historyczny UŁ

http://wydzfilhist.uni.lodz.pl

Wydział Nauk Geograficznych UŁ

http://geo.uni.lodz.pl

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ

http://www.wsmip.uni.lodz.pl